El Servei d’Assistència i Formació Religioses, tal i com reflecteix el seu nom, ofereix un servei, en aquest cas, a la comunitat universitària. El servei religiós a la universitat -des del nostre entendre- ha de basar-se en tres eixos fonamentals. En primer lloc, l’acolliment als membres de la comunitat universitària. En segon lloc, procurar assessorament i administració dels sagraments als membres que ho demanin. I en tercer lloc, vetllar sempre per la formació teològica a la universitat. L’equilibri d’aquests tres eixos és vital per a la vertebració de la pastoral en el campus universitari, tant per l’enriquiment que suposa a la universitat com per als seus membres; ajudant-los a créixer com a persones i a integrar la seva formació amb vista a l’eventual realització d’un servei a la societat.

Cal, per això, no oblidar que la funció principal de la universitat és formar bons professionals per a la societat. Però aquesta tasca no només s’ha de dur a terme mitjançant una formació específica en els estudis impartits sinó també –i amb igual importància- en un marc més general que inclogui tota la persona. Això implica, doncs, no només la seva activitat intel·lectual específica sinó també al seu desenvolupament emocional, moral i espiritual. És evident que aquests punts són, ensems, formació integral de la personalitat. I se n’ha d’ocupar la pròpia universitat mentre els estudiants tinguin relació directa amb ella.

El SAFOR com a servei de la pròpia universitat ha de fer-se càrrec d’aquests ítems, mantenint les relacions necessàries amb altres serveis, departaments i institucions. Però per això cal “obrir les portes” del SAFOR, en un principi, a tota possibilitat de col·laboració. Aquesta obertura ha d’anar acompanyada d’una difusió de la pròpia institució que a poc a poc vagi difonent també el missatge evangèlic en el campus, ja sigui amb les seves activitats, mitjançant llurs relacions i comunicacions com amb l’omissió d’allò que es consideri injust i/o contrari a l’Evangeli. És evident que no es pot fer content a tothom i no ens hem de “vendre” per aconseguir evangelitzar més ni tampoc fer proselitisme. L’important és estar oberts i acollir tothom, restant alhora ferms i coherents amb el missatge que volem transmetre, el missatge de Jesús, del qual els mateixos membres del SAFOR en som partícips i n’hem de donar testimoni a la universitat. D’aquesta manera, essent coherents, serem més respectats i gaudirem de més consideració dins i fora de la comunitat universitària.

Per a fer possible tot això, el que es necessita, principalment, són persones. Persones que vulguin ésser portadores i exemples del missatge que Déu va revelar als homes. Però d’altres necessitats materials, també importants, de moment, en gaudim, cosa que ens fa més fàcil la interrelació i la comunicació amb els membres de la comunitat universitària.

Un altre punt important és la coordinació interna. És prioritària la figura d’un responsable o cap del servei que coordini les diferents activitats i que garanteixi l’ordre intern. Alhora, el fet de poder tenir un consiliari ajuda molt en el creixement personal, en l’administració dels sagraments i en l’assistència espiritual. Per això és important que hi hagi una bona relació entre el consiliari i el responsable del servei per garantir la cohesió interna del SAFOR.

Així, en el nostre cas, Mn. Josep Monfort, actual consiliari del SAFOR UAB, i els responsables del servei tenen una bona relació, que es reflecteix en el bon funcionament de la institució. Respecte el funcionament intern, l’equip de treball està distribuït en sis àmbits:

  • Formació cultural
  • Apostolat de les activitats culturals
  • Difusió
  • Secretariat
  • Informàtica
  • Règim intern

 

Dins l’àmbit de la formació cultural, s’inclou la consulta participativa entre els membres actius del SAFOR sobre les activitats proposades; a més de vetllar per la part logística i burocràtica. L’àmbit apostòlic s’ocuparà de fomentar l’apostolat en tota activitat cultural organitzada pel SAFOR, per tal d’apropar la gent a la dimensió transcendent i al SAFOR.

En l’àmbit de difusió, es portarà a terme la conceptualització, el disseny i l’execució de cartells dels actes que es facin a la universitat i de la informació que es vulgui donar als universitaris. La secretaria s’encarregarà de prendre acta en les reunions, custodiar i actualitzar l’arxiu del SAFOR, la gestió econòmica i administrativa.

L’àmbit informàtic inclou el manteniment i la configuració dels equips i aplicacions informàtiques, i l’assessorament. En l’àmbit intern, es portarà a terme la supervisió del material fungible i vetllar per la cura i el manteniment del local i dels béns mobles del SAFOR. De la part espiritual del SAFOR se n’ocupa la Delegació Pastoral de Joventut del Bisbat de Terrassa, que promou la participació de diverses activitats com participar en recessos espirituals, en xerrades sobre la fe, escoles de pregàries, jornades formatives..., tot intentant potenciar la comunió dels joves cristians de la diòcesi de Terrassa.

El SAFOR també ofereix la possibilitat de l’assistència en tot moment d’un sacerdot (Mn. Josep Monfort). Amb aquesta distribució de les funcions de l’equip entre els membres del servei, es pretén que els propis estudiants aprenguin a assumir responsabilitats des dels propis interessos i a treballar en equip. Així, el SAFOR UAB podrà proposar millor a la comunitat universitària tota una àmplia oferta d’activitats i coneixements, a més d’un acompanyament humà i espiritual, amistats i acollida de les demandes de la pròpia universitat en l’àmbit de la cultura, el pensament i de l’espiritualitat. En resum, aquest servei s’ha d’anar “creant” des de les pròpies demandes dels universitaris i des de la recerca personal de sentit que es troba inherent en la proposta cristiana. És important potenciar les activitats que es fan d’una perspectiva cristiana a tot arreu, però sobretot les que es realitzen a la universitat, centre de cultura i formació de professionals al servei de la societat.

 
Ens pots trobar a:

El despatx R-113 de l’Edifici d'Estudiants (a la Plaça Cívica de la UAB).

Responsable / Consiliari: Mn. Josep Monfort       
Secretari: Manuel Conte     

Telf: 93.581.13.42

E-mail: s.safor@uab.cat